Hệ Thống SPC

Hệ Thống SPC

Hệ Thống quản lý SPC dùng các kỹ thuật thống kê để kiểm soát chất lượng, cải tiến chất lượng ngăn ngừa lỗi.

Hệ thống kiểm soát các biểu đồ Xbar R, Xbar S, Xbar MT, Histogram, Cp, Cpk

Hệ thống tự động cảnh báo lỗi, gửi email đến những người liên quan.

Có thể kết nối với nhiều thiết bị để lấy dữ liệu cho hệ thống SPC,

Như máy phân tích hóa chất, các máy đo cầm tay