Không chịu thua Corona

Không chịu thua Corona

Không chịu thua Corona, chúng tôi tiếp tục sản xuất và xuất kiện hàng 5 Scara Robot sang thị trường Nhật Bản.

Quá trình chạy thử và đóng gói đã được hoàn tất.

Các robot đã sẵn sàng lên đường sang Nhật Bản.