Máy 2DCode checking

Máy 2DCode checking

Máy 2DCode checking

Dùng robot UR, đầu đọc datalogic matric 120

Dùng để kiểm tra mã 2dcode

Có thể kiểm tra tối đa 16 điểm code trên 1 sheet

Thời đọc trên 1 sheet : 3.8 giây

Khoảng cách 2 điểm code có thể đọc được 20 mm

Có thể kết nối nhiều máy thành một hệ thống thống nhất.